Špičková Tichý Poulík


Advokátní kancelář | attorneys
česky / english / deutch

O nás

Jsme tým advokátů, kteří poskytují komplexní služby ve všech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva. Naše kancelář je založena na konceptu, který v sobě kombinuje výhody větší a malé advokátní kanceláře. Základem našich služeb je profesionalita, široké odborné zaměření a zkušenosti, flexibilita a zastupitelnost, při zachování individuálního přístupu ke každému klientovi a nízké administrativní zátěži negativně dopadající na klienta. Jsme přesvědčeni, že jak pro jednotlivce, tak pro malé, střední i velké podnikatele nalezneme klíčové řešení jejich záležitostí.


Právní služby

Právní služby
Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout komplexní právní služby zejména v následujících oblastech:

 • Obchodní závazkové právo
  sepsání a revize obchodních smluv
  zastupování při jednání s protistranou
  vymáhání a uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů
 • Občanské právo
  sepsání a revize občanskoprávních smluv
  zastupování při jednání s protistranou
  zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, náhrada škody, spoluvlastnické vztahy, dědictví, ochrana osobnosti
 • Právo obchodních společností a družstev a dalších právnických osob
  zakládání obchodních společností a družstev a změny v nich zakládaní spolků, nadací, fundací, ústavů, svj a změny v nich, přeměny společností (fúze a akvizice), zastupování před úřady a rejstříkovými soudy, rušení a likvidace obchodních společností, příprava a organizace valných hromad obchodních společností,revize zakladatelských dokumentů s ohledem na novou právní úpravy
 • Práva k nemovitostem
  smluvní agenda týkající se nemovitostí spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání zřízení věcných práv (věcného břemene, předkupního práva, zástavního práva apod. včetně vkladu do katastru nemovitostí a řešení sporů s nimi souvisejících) nájemní vztahy společenství vlastníků jednotek, sepis stanov zajištění znaleckých posudků k ocenění nemovitosti
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Insolvenční právo
 • Trestní právo
 • Správní právo
 • Soudní a jiná řízení
 • Ověřování pravosti podpisu
 • Úschova peněz a listin
 • Právní audity
 • Lektorská činnost

Odměna

Odměna
za právní službu je určována ve většině případů dohodou jako smluvní odměna mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, řídí se výše tzv. mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna časová
hrazena podle počtu hodin právní služby

Smluvní odměna úkonová
odměna stanovená pevnou sazbou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny ve smyslu § 11 č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní odměna paušální
sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení
pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb je nabízena možnost hradit právní služby paušální zvýhodněnou částkou placenou pravidelně za určené období a určený časový rozsah služeb
Smluvní odměna podílová
dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku


Advokáti

Mgr. Lucie Špičková (roz. Čechová)

Vzdělání a praxe: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – magisterský obor právo a právní věda (r. 2010) Od roku 2010 do roku 2014 působila v přední pražské advokátní kanceláři pravidelně oceňované titulem Právnická firma roku. Specializace: Občanské právo Právo nemovitostí Korporátní právo Závazkové právo Obchodní transakce Pracovní právo Zastupování v občanském soudním řízení Jazyky: Čeština, angličtina

Mgr. Lucie Špičková (roz. Čechová)JUDr. Miroslav Tichý

Vzdělání a praxe: Masarykova universita v Brně, Právnická fakulta – magisterský obor právo a právní věda (r. 2005) Masarykova universita v Brně, Právnická fakulta – rigorózní řízení v oboru občanské právo (r. 2007) Universität Basel (Basilej, Švýcarsko), Právnická fakulta (2003-2004) Působnost v advokacii od roku 2005 v přední mezinárodní advokátní kanceláři a v přední české advokátní kanceláři pravidelně oceňované titulem Právnická firma roku Specializace: Závazkové právo Obchodní transakce Právo nemovitostí Trestní právo Mezinárodní právo soukromé Rodinné právo Zastupování v civilním a trestním řízení Jazyky: Čeština, němčina, angličtina

JUDr. Miroslav TichýMgr. Štěpán Poulík

Vzdělání a praxe: Palackého univerzita v Olomouci, Právnická fakulta – magisterský obor právo a právní věda (r. 2007) Specializace: Civilní právo Právo nemovitostí Správní právo Trestní právo Zastupování v civilním a trestním řízení Jazyky: Čeština, angličtina

Mgr. Štěpán Poulík
Kontakt

Mgr. Lucie Špičková (roz. Čechová), advokátkač. ev. ČAK 15043
Email: lucie.spickova@akstp.cz
Tel: +420 777 579 598

JUDr. Miroslav Tichý, advokátč. ev. ČAK 12748
Email: miroslav.tichy@akstp.cz
Tel: +420 602 827 087

Mgr. Štěpán Poulík, advokátč. ev. ČAK 15314
Email: stepan.poulik@akstp.cz
Tel: +420 728 112 724

Parkovací místo pro klienty zajištěno